ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

 

BART-Air Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-887267

Székhely: 1222 Budapest Saskő tér 3/J.

Képviselő: Barta Róbert ügyvezető

Tel: 06-20-3973414

E-mail: info@hoszivattyutelepites.hu

 

– a továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://hoszivattyutelepites.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal). Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

A Szabályzat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

 1.       Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói és a felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

 1.       Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

 

 1.       Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

 

III. ALAPVETŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

Érintett és/vagy Felhasználó és/vagy Fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Adatállomány: az adatállomány egységes és az adatkezelés céljainak - (1) a kiterjesztett garancia igénybevételének alapjául szolgáló adatbázis kezelés és (2) hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing - megfelelően két adatbázisban tárolt adatok összessége.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

IV. AZ ADATKEZELŐ

 

 1.       Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.

 

 1.       Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 

 1.       Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

 1.       Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 

V. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

 1.       Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –

 

 1.       Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve

 

 1.       A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

 1.       Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1.       Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 

 1.       Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A beleegyezés alaki formája az online felületen keresztüli regisztráció. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed. – a Szabályzat személyi hatálya -

 

 1.       Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

 1.       Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

 1.       Adatfeldolgozó szolgáltató adatai, és egyéb rendelkezések:

 

Név: TRIÁD 2000. Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 20/B.

Cégjegyzék szám: 01 06 786272

Adószám: 21029040-2-42

 

 

 1.       Adattovábbítás célja: adatok tárolása az Adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés alapján
 2.       A továbbított adatok köre: VI/1. pontban rögzített adatok
 3.       Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 4.       A tárhely szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, és azokról az informatikai hátteret biztosító technikai intézkedésekről, amelyek az adatok informatikai biztonságát biztosítják.

 

 1.   Hangfelvétel tárolására vonatkozó szabályok

 

 1.       Az Adatkezelő minőségbiztosítási okból az érintettel folytatott telefonbeszélgetésről hangfelvételt készíthet, amelyről az érintettet minden esetben még a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, továbbá arra, hogy a hangfelvétel tárolására és kezelésére vonatkozó szabályozásról az érintett hol tájékozódhat, azaz az erre vonatkozó szabályozást melyik weboldalon találja meg.
 2.       A hangfelvétel jogszerű tárolásának alapja az érintett teljes körű tájékoztatása, és ennek alapján a hangfelvétel készítéséhez és tárolásához adott önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hangfelvétel alapján kizárólag a bejövő hívószám alapján azonosítható
 3.       Az Adatkezelő a hangfelvételt elektronikus formában saját szerverén tárolja, a hangfelvétel rögzítésétől számított 3 évig. A tárolás időtartamának lejártát követően az Adatkezelő a hangfelvételt törli.
 4.       A hangfelvétel, mint minden más személyes adat vonatkozásában, az érintettet ugyancsak megilletik a VIII. pontban hivatkozott jogorvoslati lehetőségek, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett a hangfelvételről másolatot kérhet.

 

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

 

Weboldalon történő regisztráció, megrendelés leadása – regisztrációhoz kötött

A kezelt adatok köre:

 

Név;

Cím;

Cégnév;

Számlázási név;

Szállítási név;

Szállítási cím;

Felhasználónév;

E-mail cím;

Telefonszám;

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja a regisztráló hozzájárulása. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal az érintett, mint felhasználó rendelkezik online felületen keresztül, és az Adatkezelő rendelkezik az adatokat tároló belső, informatikai adatbázisán keresztül. A belső adathozzáférés informatikai és jogi garanciáinak megtartásáért, így különösen azért, hogy a személyes adatok illetéktelen, harmadik fél számára ne kerüljenek ki, az Adatkezelő és az V/9.4. pontban rögzítettek szerint az Adatfeldolgozó vállalja a felelősséget.

 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

 1.       Személyes adat csak a VI. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2.       Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a kiterjesztett garancia igénybevételének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése, minőségbiztosítás.
 3.       Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4.       Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének és egyéb személyes adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési időtartam lejártáig.
 5.       A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@hoszivattyutelepites.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6.       Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
 7.       Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott termékadatokkal kapcsolja össze.
 8.       Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
 9.       Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 10.       Az adatokról biztonsági mentés készül

 

 1.       Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 2.       Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 3.       Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezelünk anonim adatokat, és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtjük, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeljük.

 

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

 1.       Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a VII.5. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2.       Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 3.       Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

-          kezelése jogellenes;

-          az érintett kéri;

-          az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

-          az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

-          azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1.       Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 2.       Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-          a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

-          a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-          a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 1.       Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2.       Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 3.       Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 4.       Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1.   Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

IX. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

 

 1.       Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
 2.       Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Bart-Air Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.